List of active policies

Name Type User consent
Polityka prywatności Privacy policy Authenticated users
Regulamin korzystania z serwisu SoDA Academy Site policy Authenticated users

Summary

Polityka prywatności

Full policy

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU SoDA Academy („Polityka prywatności”)

§ 1.

[Postanowienia ogólne]

1.     Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu SoDA Academy dostępnego pod adresem https://academy.sodapl.com („Serwis”).

2.     Administratorem danych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest Software Development Association Poland z siedzibą w Krakowie, ul. Długa 72, 31-146 Kraków, KRS: 0000747076, NIP: 5252762054, REGON: 381170238  („Administrator”).

3.     Użytkownikiem Serwisu jest każda osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna korzystająca z Serwisu („Użytkownik”).

 

§ 2.

[Ochrona danych osobowych]

1.     Administrator jest administratorem, w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, danych osobowych zbieranych  przez Administratora, w tym danych osobowych zbieranych w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu lub innych form komunikacji z Administratorem na odległość, obejmujących:

a.     dane identyfikacyjne zbierane za pośrednictwem formularzy dostępnych w Serwisie, przetwarzane na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. na podstawie udzielonej zgody, w celu obsługi zgłoszeń dokonywanych za pośrednictwem tych formularzy, do czasu zakończenia obsługi zgłoszenia lub wycofania zgody, której wycofanie może nastąpić w każdym czasie, bez wpływu na wcześniej dokonane czynności przetwarzania;

b.     dane zbierane automatycznie w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu – dane logów Serwisu, przetwarzane na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w celu realizacji przez Administratora prawnie usprawiedliwionych interesów własnych polegających na prowadzeniu działań statystycznych oraz prac rozwojowych, przez okres trwania członkostwa w Software Development Association Poland (tj. co najmniej jeden rok kalendarzowy) lub do czasu zgłoszenia przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym zakresie;

2.     Logowanie do Serwisu jest możliwe z wykorzystaniem uprzednio utworzonego Użytkownikowi przez Administratora konta na platformie Slack, w domenie sodapl.slack.com. W celu umożliwienia Użytkownikowi logowania do Serwisu, z chwilą logowania, Administrator pozyska z platformy Slack dane osobowe Użytkownika obejmujące imię i nazwisko, afiliację oraz adres poczty elektronicznej. Dokonanie tej czynności odbywać się będzie na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. na podstawie udzielonej zgody, której wycofanie może nastąpić w każdym czasie, bez wpływu na wcześniej dokonane czynności przetwarzania.

3.     Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres dłuższy niż wskazane w ust. 1 - 2 powyżej, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w celu realizacji przez Administratora prawnie usprawiedliwionych interesów własnych polegających na dochodzeniu roszczeń wobec Użytkownika i podmiotów trzecich w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu lub ochrony przed tego rodzaju roszczeniami, do czasu wygaśnięcia tych roszczeń lub ich przedawnienia.

4.     Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane odbiorcom danych – podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi wsparcia, w ramach stosunku powierzenia przetwarzania danych osobowych, w związku z korzystaniem z usług dostarczanych przez te podmioty.

5.     Każda osoba, której dotyczą dane osobowe przetwarzane przez Administratora uprawniona jest do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dokonywanego na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Każda osoba której dotyczą dane osobowe przetwarzane przez Administratora uprawniona jest do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6.     Podanie danych określonych w ust. 1 lit. a. oraz ust. 2 jest dobrowolne lecz konieczne do świadczenia usług tam opisanych.

§ 3.

[Bezpieczeństwo danych osobowych]

1.     Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na najwyższej klasy sprzęcie i serwerach w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby.

2.     Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika z poszanowaniem wszystkich wymogów prawnych i technicznych nałożonych na niego przez powszechnie obowiązujące przepisy doty­czące ochrony danych osobowych.

3.     Dane osobowe Użytkownika, w granicach ujętych niniejszą polityką i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa zostaną zachowane w poufności.

§ 4.

[Kontakt]

1.     Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji na temat sposobu, w jaki Administrator przetwarza lub zamierza przetwarzać jego dane osobowe.

2.     W zakresie nieuregulowanym w niniejszej polityce stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

3.     Z Administratorem można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail: contact@sodapl.com .Summary

Regulamin korzystania z serwisu SoDA Academy 

Full policy

Regulamin korzystania z serwisu SoDA Academy („Regulamin”)

 

I.               Postanowienia ogólne

1.       Regulamin określa warunki korzystania z serwisu SoDA Academy dostępnego pod adresem academy.sodapl.com („Serwis”) oraz świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu.

2.       Administratorem Serwisu jest Software Development Association Poland z siedzibą w Krakowie, ul. Długa 72, 31-146 Kraków, KRS: 0000747076, NIP: 5252762054, REGON: 381170238  („Administrator”).

3.       Użytkownikiem Serwisu jest każda osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna korzystająca z Serwisu („Użytkownik”), przy czym wyróżnia się grupę Użytkowników, którzy za zgodą Administratora prowadzą w Serwisie kursy, szkolenia, webinaria, bądź dostarczają inne treści o charakterze edukacyjnym („Tutorzy”).

4.       Serwis jest internetowym serwisem edukacyjnym przeznaczonym dla przedstawicieli firm członkowskich Administratora, umożliwiającym zapoznawanie się z materiałami edukacyjnymi dostarczonymi przez Administratora („Treści SoDA”) oraz Tutorów („Treści Tutorów”) (łącznie jako „Treści”) oraz dalsze korzystanie z Treści na warunkach określonych Regulaminem.

 

II.              Wymagania techniczne

1.       Korzystanie z Serwisu wymaga zapewnienia przez Użytkownika we własnym zakresie urządzenia umożliwiającego uzyskanie dostępu do sieci Internet wraz z oprogramowaniem spełniających następujące wymagania techniczne:

a.     Komputer stacjonarny lub laptop z zainstalowaną najnowszą przeglądarką Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge (dotyczy systemów operacyjnych Windows, Linux, MacOS) lub Safari (dotyczy systemu MacOS)

b.     Urządzenie mobilne typu smartfon lub tablet, z zainstalowaną najnowszą przeglądarką Google Chrome (dotyczy systemu operacyjnego Android) lub Safari (dotyczy systemu operacyjnego iOS).

2.       Niezależnie od wymagań wskazanych w ust. 1 powyżej korzystanie z Serwisu wymaga posiadania przez Użytkownika poczty elektronicznej oraz konta w serwisie Slack, działającego w domenie sodapl.slack.com.

 

III.            Zasady korzystania z Serwisu

1.       Korzystanie z Serwisu dla przedstawicieli firm członkowskich Administratora, którym Administrator przyznał dostęp do Serwisu nie wiąże się z dodatkowymi opłatami.

2.     Korzystanie z Serwisu nie wymaga rejestracji, jednak wymaga zalogowania za pośrednictwem konta na platformie Slack, utrzymywanego w domenie soda.slack.com.

3.     Warunkiem skorzystania z Serwisu jest oświadczenie przez Użytkownika, że:

a.     zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia;

b.     zapoznał się z Polityką Prywatności i akceptuje wszystkie jej postanowienia.

4.     Administrator uprawniony jest do wstrzymania dostępu Użytkownika do Serwisu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

a.     naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu;

b.     utraty przez Użytkownika lub podmiot, który reprezentuje statusu firmy członkowskiej Administratora.

5.     Użytkownik zobowiązany jest do nieprzekazywania hasła oraz ścieżki dostępu do Serwisu osobom trzecim. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone działaniem osób trzecich, którym umożliwił dostęp do Serwisu.

6.     Użytkownik ma prawo zgłaszać Administratorowi wszelkie uzasadnione zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania Serwisu, w szczególności zauważone problemy techniczne oraz błędy oprogramowania, które utrudniają bądź uniemożliwiają korzystanie z Serwisu.

7.     Administrator rozpatruje otrzymane zastrzeżenia i podejmuje czynności niezbędne do usunięcia zgłoszonych problemów, nie jest przy tym związany treścią żądania Użytkownika i nie ponosi odpowiedzialności za brak jego realizacji.

8.     Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisu z zachowaniem ogólnie przyjętych zasad etyki i kultury wypowiedzi.

9.     Wprowadzanie do Serwisu treści naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego oraz godność lub dobra osobiste innych Użytkowników jest zabronione.

 

IV.            Tutorzy

1.     Tutor w porozumieniu z Administratorem ma prawo dokonywać zmian w zakresie dostarczonych Treści Tutora. Tutor nie jest uprawniony do wycofania Treści Tutora z Serwisu bez zgody Administratora.

2.     Tutor odpowiada za Treści Tutora, w tym w szczególności za zgodność ich wykorzystania z prawem, oraz Regulaminem.

3.     Dostarczając Treści Tutora Administratorowi lub wprowadzając je bezpośrednio do Serwisu, Tutor udziela Administratorowi licencji na korzystanie z tych treści bez ograniczeń terytorialnych, z prawem do udzielania sublicencji, w zakresie niezbędnym do ich rozpowszechniania w ramach Serwisu, w tym w szczególności na następujących polach eksploatacji:

a.     utrwalanie Treści Tutora wszelkimi technikami, w tym techniką druku, techniką reprograficzną, techniką cyfrową, techniką zapisu magnetycznego

b.     rozpowszechnianie Treści Tutora w sieciach teleinformatycznych, w tym publicznych i niepublicznych oraz poprzez publiczne ich wyświetlanie.

4.     Wraz z udzieleniem licencji, o której mowa w ust. 3 Tutor wyraża zgodę na rozpowszechnienie wraz z Treściami Tutora wizerunku własnego oraz osób trzecich utrwalonych w Treściach Tutora, a także rozpowszechnianie tego wizerunku w związku z promocją Treści Tutora i Serwisu.

 

V.              Prawa autorskie

1.     Użytkownicy uprawnieni są do korzystania z Treści na warunkach określonych Regulaminem.

2.     Treści stanowić mogą przedmiot prawa autorskiego i być chronione na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3.     Użytkownicy  uprawnieni są do korzystania z Treści w ramach licencji udzielanej na podstawie Regulaminu, bez ograniczeń terytorialnych, w ramach struktur własnej organizacji – firmy członkowskiej Administratora, na następujących polach eksploatacji:

a.     utrwalanie Treści wszelkimi technikami, w tym techniką druku, techniką reprograficzną, techniką cyfrową, techniką zapisu magnetycznego

b.     rozpowszechnianie Treści w sieciach teleinformatycznych, w tym publicznych i niepublicznych oraz poprzez publiczne ich wyświetlanie.

4.     Użytkownik nie jest uprawniony do dokonywania w Treściach skrótów, zmian, technicznych i innych modyfikacji, a także ich rozpowszechniania poza strukturami własnej organizacji – firmy członkowskiej Administratora, w tym na publicznie dostępnych stronach internetowych.

5.     Licencja, o której mowa w ust. 3 jest nieodpłatna i zostaje udzielona na czas przyznania Użytkownikowi dostępu do Serwisu.

6.     Administratorowi przysługuje prawo do wypowiedzenia licencji, o której mowa w ust. 3 ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Użytkownika jej warunków.

7.     Licencja, o której mowa w ust. 3 wygasa automatycznie w momencie, kiedy Treść zostanie usunięta z Serwisu.

8.     Wraz z udzieleniem licencji, o której mowa w ust. 3 Administrator upoważnia Użytkownika, z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, do rozpowszechniania wraz z Treściami i w zakresie określonym zakresem licencji, o której mowa w ust. 3, wizerunku osób trzecich utrwalonego w Treściach. Użytkownicy zobowiązują się do niewykorzystywania wizerunku osób trzecich utrwalonych w Treściach w kontekście mogącym godzić w dobra osobiste tych osób.

9.     Użytkownicy zobowiązują się do korzystania z Treści z zachowaniem autorskich praw osobistych ich autorów, w tym rozpowszechniania Treści z oznaczeniem źródła ich pozyskania.

 

VI.            Reklamacje

1.     Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem Serwisu. Reklamacje kierować należy na adres poczty elektronicznej contact@sodapl.com .

2.     Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię i nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika, jak również dokładny opis sytuacji stanowiącej podstawę reklamacji.

3.     Reklamacja rozpatrywana jest przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty skutecznego jej złożenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Administrator niezwłocznie powiadomi Użytkownika ją składającego.

4.     Administrator zastrzega sobie prawo żądania złożenia przez Użytkownika dodatkowych wyjaśnień dotyczących przedmiotu reklamacji. Czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji, o którym mowa w ust. 3.

 

VII.           Ochrona danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą przez Administratora na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

 

VIII.         Postanowienia końcowe

1.       Administrator ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.

2.       Każdorazowa zmiana Regulaminu będzie skutkowała koniecznością potwierdzenia przez Użytkownika zapoznania się z jego zmianami. Informacja o nowej wersji Regulaminu i konieczności zapoznania się z nim będzie miała miejsce w trakcie procedury logowania się do Serwisu. Do czasu akceptacji zmian Regulaminu przez Użytkownika wstrzymana zostanie możliwość skorzystania z funkcjonalności Serwisu. Odmowa akceptacji zmian Regulaminu przez Użytkownika będzie równoznaczne z rezygnacją z korzystania przez niego z Serwisu.

3.       Administrator nie gwarantuje pełnej ciągłości działania Serwisu. Administrator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia przerw w dostępności Serwisu dla Użytkowników, które mogą być spowodowane pracami konserwacyjnymi lub czynnikami zewnętrznymi niezależnymi od Administratora, w tym awariami.

4.       W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.